מהו היתר הבניה?

היתר בניה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה. בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה הרצויות עפ”י תכנון התב”ע והנחיות הועדה המקומית.

כמובן, היתר הבניה יינתן רק לאחר מילוי כל דרישות הועדה ותשלומי האגרה הרלוונטיים.

מתי דרוש לקבל היתר בניה?

  • הקמת בנין חדש.
  • תוספת לבנין קיים.
  • שינוי בקירות חיצוניים של מבנה, סגירת מרפסת, קירוי חניה, הצבת גדר, סככה ועוד.
  • הקמה/העמדת מבנה זמני (לדוגמא: מבנה יביל, מכולות וכו’).

קבלת תיק מידע

תיק מידע הינו “המצרך” הראשון להגשת הבקשה להיתר, התיק כולל בתוכו מפה טופוגרפית שעל גביה יסומנו זכויות הבניה, קווי הבניה והפקעתם, במידה וקיימות. חשוב לציין – קבלת התיק כרוכה בתשלום אגרה.

בקשה לשימוש חורג

בקשה לשימוש בנכס אשר אינו תואם את היתרי הבניה והשימוש שנקבע לו בתב”ע, והוא אינו סוטה בצורה ניכרת מהתוכניות הנ”ל. הוא יינתן אך ורק עפ”י שיקול דעתה של הועדה ולזמן מוגבל בלבד.

ניהול תהליך קבלת היתר בנייה לתחנת כח חלוציות

הכנת התוכנית להגשת הבקשה

התוכנית תוגש ע”י אדריכל או הנדסאי אדריכלות כשהיא חתומה (חתימות מקוריות) ומאושרת ע”י בעל הזכות בנכס, עורך/מגיש הבקשה, המהנדס האחראי לתכנון הבניה/התוסף המבוקש, האחראי לביקורת במהלך הבניה והרשות המקומית אשר בתחום הבקשה.

לתוכנית הבקשה יש לצרף נסח טאבו מקורי אשר בו יופיעו שמות בעלי הזכות בנכס ויעיד על חתימתם על גבי התוכנית כפי שצוין, או לחילופין יוגש חוזה חכירה של המנהל/קק”ל המאשר זאת.

בנוסף לחתימות מאשרי הבקשה, התוכנית תציג תרשים סביבה ומגרש שיערכו ע”י מודד מוסמך, כאשר המדידה הינה מאושרת ע”י הועדה המקומית ותקפה לזמן מוגבל, מפרט קומות וחזיתות וחישובי שטחים בהם מופיעים אחוזי הבניה.

נספחים לבקשה

  • חישובים סטטיים – המהנדס האחראי לתכנון הבניה המבוקשת יציג טופס חישובים סטטיים בליווי הצהרה על אישורו וחתימתו בנושא.
  • אישור ממ”ד – תוכנית מרחב מוגן בהתאם להנחיות פיקוד העורף, או לחילופין קבלת פטור ממ”ד.

  • תוכנית סניטרית – בעת הבקשה יש לצרף תוכנית סניטרית מפורטת המציינת את קווי ביוב המבנה, חיבורים למערכת הביוב העירונית, נקודות ניקוז, מפרידי שומן וכו’.

תכנון נכון ומקצועי

בידי המומחים הטובים ביותר

תשיג בדיוק את מה שאתה צריך

מאות לקוחות מרוצים

100% הצלחה

100% הצלחה

תעבור מעל כל המשוכות

ותנצח את כל האתגרים

במידה והתוכנית אושרה, יש למלא אחר כל דרישות הועדה המתקבלות, לדוגמא: אישורי כבאות אש, משרד הבריאות, חברת החשמל, תיקונים למיניהם בתוכנית עצמה, חתימות של מחלקות ההנדסה הרלוונטיות ועוד.

תשלומי אגרות:

בסיום מילוי כל הדרישות יש לשלם את האגרות/ההיטלים הרלוונטיים לוועדה המקומית עפ”י תקנות תכנון הבניה.

ניהול תהליך קבלת היתר בנייה למתקן התפלה בחדרה עבור מקורות